ตัวชี้วัดย่อย : ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด (SOE65)